نحوه ی ثبت تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

ثبت تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

مطابق ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی گفته می شود که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی های شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف نمایند. شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصل از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی، نسبت به تغییرات شرکت مسئولیت محدود اقدام کنند. در ادامه به نحوه ی ثبت تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود اشاره شده است.

نحوه ثبت تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

در ادامه اکثر تغییراتی که در شرکت با مسئولیت محدود می تواند انجام شود شامل موارد زیر می باشد :

تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 • تنظیم صورتجلسه و امضای کلیه شرکا با قید نمودن میزان سهم الشرکه خود در شرکت
 • چنانچه مجمع فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شود ارائه مدارک مثبته و رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت ضروری است.
 • انتخاب و عنوان نمودن نام اعضای هیأت نظار در صورت جلسه در صورتی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد
 • امضای صورت جلسه توسط هیأت نظار
 • مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکتها به نشانی http://sherkat.ssaa.ir جهت اعلام درخواست تغییر نام به اداره محترم ثبت شرکت ها
 • ارسال مدارک از طریق پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه پذیرش
 • امضاء ذیل دفاتر ثبت پس از موافقت مسئول مربوطه
 • ثبت آگهی

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

برای تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود، مجمع عمومی فوق العاده باید جلسه ای تشکیل داده و صورت جلسه ی مرتبط به موضوع را تنظیم نماید که کلیه ی اعضای شرکت (شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را امضا کنند.

در صورتی که تعداد شرکا زیاد باشد مطابق با ماده 109 قانون تجارت، هیأت نظار انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورت جلسه تنظیمی درج می گردد و آن ها باید صورت جلسه را امضا کنند.

این صورت جلسه باید حداکثر یکماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.

هر زمان اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه ی آن به هیأت مدیره داده شود، هیأت مدیره باید صورت جلسه ای در رابطه با ثبت تغییر محل تنظیم نماید و اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر صورت بگیرد پرونده شرکت مربوطه مطابق بادرخواست هیأت مدیره و تنظیم و تصویب صورت جلسه به شهرستان مربوطه ارسال می شود.

کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک در شرکت

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود
 • چنانچه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل گردد بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه گردد.
 • چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد می بایست وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صورت جلسه درج شود و صورت جلسه به امضای آنان برسد.
 • تقدیم صورت جلسه به اداره ثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت

کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک در شرکت

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه
 • چنانچه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل گردد بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه گردد.
 • چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد بایستی نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورت جلسه تنظیمی درج شود.
 • امضای صورت جلسه توسط کلیه شرکایی که از شرکت خارج می شوند و شرکایی که در شرکت می مانند.
 • در صورتی که شرکایی که از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره باشند می بایست با تسلیم صورتجلسه جداگانه نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره از بین شرکایی که در شرکت باقی مانده اند اقدام شود.
 • اگر شرکای باقی مانده نخواهند به جای شرکای خارج شده که عضو هیات مدیره بوده اند اعضای جدید انتخاب نمایند بایستی در ذیل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اصلاح ماده مربوطه به تعداد اعضای هیات مدیره اقدام نمایند.
 • شرکایی که از شرکت خارج می شوند بایستی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در اداره ثبت شرکت ها حضور یافته و ذیل دفاتر ثبت را امضاء نمایند.

تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود
 • چنانچه موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز خاص از مراجع ذیصلاح باشد، به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و برگ استعلام اخذ و به مرجع مربوطه تحویل و در ظرف مهلت مقرر جواب استعلام را اخذ و همراه با صورتجلسه تحویل اداره ثبت خواهد شد
 • دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی امضا خواهد شد

تغییر و اصلاح مواد اساسنامه

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 • تنظیم صورت جلسه و امضاء ذیل آن
 • تقدیم صورتجلسه به همراه سایر مدارک به اداره محترم ثبت
 • امضاء ذیل دفاتر ثبت

نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه
 • چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد انتخاب هیات نطار و قید نام آن ها در بالای صورت جلسه
 • کلیه شرکاء اعم از کسانی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده و کسانی که جدیداً وارد شرکت شده اند باید ذیل صورت جلسه را امضاء نمایند.
 • اگر شرکائی که از شرکت خارج می شوند دارای سمت در هیات مدیره باشند،از شرکای جدید الورود مایل به عضویت در هیات مدیره باشند با تنظیم صورتجلسه دیگر نسبت به انتخاب اعضا و تعیین سمت اقدام خواهد شد و چنانچه شرکاء جدید مایل به عضویت نباشند در صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و اصلاح اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد.
 • طبق قانون انتقال سهم الشرکه می بایست به موجب سند رسمی انجام گیرد لذا هر یک از شرکاء که بخواهند سهم الشرکه خود را انتقال دهند می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و با ارائه موافقت نامه یا صورت جلسه مجمع اقدام نمایند.
 • شرکایی نیز که از شرکت خارج شده اند می بایست شخصاَ یا توسط وکیل رسمی خود (با ارائه وکالت نامه رسمی) ضمن مراجعه به اداره ثبت ذیل دفتر ثبت را امضاء نمایند.

افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید در شرکت با مسئولیت محدود

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود
 • چنانچه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل گردد بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه گردد.
 • چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد می بایست وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صورت جلسه درج شود و صورت جلسه به امضای آنان برسد.
 • فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید الورود به اداره ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
 • امضاء ذیل دفاتر ثبت

افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود
 • چنانچه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل گردد بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه گردد.
 • چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد می بایست وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صورت جلسه درج شود و صورت جلسه به امضای آنان برسد.
 • تقدیم صورت جلسه به اداره ثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت

برای کسب اطلاعات بیشتر از ثبت تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود می توانید با ما تماس بگیرید.

 

ثبت شرکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.